Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Oficjalny serwis polskiej obediencji wolnomularskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska
flaga polska flaga francuska menu rozwijalne
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód
Rzeczypospolitej Polskiej

[Misja i Cele]

O Wielkim Wschodzie Rzeczypospolitej Polskiej

Pieczęć Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej PolskiejWielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej jest suwerenną obediencją wolnomularską nurtu romańskiego (adogmatycznego). Do Lóż przyjmowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni - na równych prawach. Zgodnie z zasadami wolnomularstwa uniwersalnego, kandydatami mogą być osoby wierzące, agnostycy oraz ateiści. Zasady WWRP oparte są o założenia ideowe masonerii wyrażone w Konstytucji Andersona z roku 1723.

W wymiarze formalnym, Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej jest legalnym, świeckim stowarzyszeniem filantropijnym, filozoficznym i postępowym. Zasady, którymi kierują się członkowie to: wysokie standardy etyczne, wzajemna tolerancja, poszanowanie innych i samego siebie oraz wolność sumienia.

Dewizą Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej jest zawołanie "Wolność, Równość, Braterstwo".

Tradycje historyczne

Pieczęć Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej PolskiejLoże tworzące Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej restytuują i kontynuują szczytne tradycje wolnomularstwa polskiego, którego korzenie sięgają XVIII wieku. Jesteśmy symbolicznymi dziedzicami spuścizny Wielkiego Wschódu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (powstałego w 1783 roku) oraz Wielkiego Wschodu Narodowego Polski. Jednocześnie jesteśmy także częścią uniwersalnego ruchu wolnomularskiego łączącego wszystkich ludzi wolnych i dobrych obyczajów, niezależnie od kraju pochodzenia, rasy czy wyznania.

W ramach Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej pracują najstarsze polskie loże romańskie.

Legalność i forma działania

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej jest legalnym i jawnym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach. Działa w oparciu o jawne i demokratyczne zasady, a władze pochodzą z wyboru. Na czele WWRP stoi Wielki Mistrz, którym w obecnej kadencji jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski.

Cele i zasady działania

Celami WWRP są:

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja, nie zajmuje się polityką i nie wyraża stanowiska w sprawach politycznych. Nasza działalność nie jest związana w żaden sposób z działanością religijną. Zgodnie z duchem Starych Praw, uważamy, że każda dyskusja o polityce i religii w Loży jest zakazana.

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją adogmatyczną. Nie wymaga od swoich członków wiary w Boga ani uznawania jakiegokolwiek innego dogmatu teologicznego pod żadną postacią. Przeżycie religijne i transcendentalne uważamy za indywidualną sprawę każdego człowieka. Zgodnie z duchem Wolnomularstwa Uniwersalnego, przyjmujemy w nasze szeregi ludzi wierzących, agnostyków i ateistów na równych prawach.

Struktury organizacyjne

Na czele Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej stoi Rada Zakonu pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza (którym aktualnie jest prof. Zbigniew Grabowski). Instytucją uchwałodawczą jest Konwent Mistrzów, w którym każda z Lóż ma równe przedstawicielstwo. Nad przestrzeganiem prawa i dobrych obyczajów czuwa Najwyższy Sąd Braterski.

W ramach Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej działają struktury lokalne, nazywane Lożami Wolnomularskimi. Struktury te są suwerenne i autonomiczne, a ich harmonijna współpraca i wzajemny szacunek są wartościami powszechnie uznawanymi. Wyrazem demokratycznego charakteru organizacji jest równe przedstawicielstwo Lóż w Radzie Zakonu i Konwencie Mistrzów.

Wszystkie Loże uznają tę samą Konstytucję i Regulamin Ogólny.

W ramach obediencji pracują Loże stosujące jeden z rytów (obrządków) uznanych przez WWRP, przy czym żaden z nich nie jest najważniejszy. Loże mogą także otrzymać kumulację rytów. Wszystkie zebrania regulaminowe na szczeblu obediencji przeprowadzane są w rycie francuskim.

Loże Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej pracują w rytach:

Skrócona historia

Symbolika masońskaPo zamarciu działalności wolnomularstwa polskiego tuż przed wybuchem II wojny światowej tradycja wolnomularstwa romańskiego w Polsce zamarła praktycznie aż do wolnych wyborów w 1989 roku. Wolnomularstwo liberalne odrodziło się z inicjatywy pięciu lóż: Nadzieja (najstarszej, powstałej w 1991 roku), Wolność Przywrócona, Trzech Braci, Europa oraz Gabriel Narutowicz. Cztery z w/w warsztatów utworzyły w 1997 roku Wielki Wschód Polski. Po kilkunastu latach jednak okazało się, że inicjatywa ta zawiodła pokładane w niej oczekiwania. Efektem tego było systematyczne odchodzenie z organizacji poszczególnych wolnomularzy, a nawet całych warsztatów. Poza obrębem WWP, w tej czy innej formie, znalazły się kolejne loże: Trzech Braci, Europa, Karol Marcinkowski i Kultura, a także Trójkąty: Jedność i Gwiazda Morza. Jako ostatnia zdecydowała się opuścić szeregi WWP Loża Nadzieja - pierwsza i najstarsza spośród lóż założycielskich.

W 2014 roku powstały zręby nowej obediencji, które ostatecznie w 2017 roku przybrały formę Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tej struktury pracę rozpoczęły trzy spośród czterech lóż założycielskich WWP, wzmocnione o Lożę Kultura oraz Lożę Gwiazda Morza. Bracia i Siostry podkreślają, że to właśnie w ramach Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej odradzają się szczytne idee i wartości dawnego Wielkiego Wschodu. Udział najstarszych polskich lóż tradycji romańskiej w budowie Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej pozwala nawiązać do najlepszych tradycji nowożytnych, ale także do dziedzictwa lóż I i II Rzeczypospolitej, w której panowały Równość i Suwerenność warsztatów, a podstawowym kanonem było szeroko rozumiane Braterstwo.

Dodatkowe informacje na temat aktualnej struktury Lóż i Trójkątów można znaleźć na stronie Struktura WWRP.